„STOP POŻAROM TRAW” - Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty!

    Podczas pożarów traw i nieużytków rolnych giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół. Budowanie wspólnej odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Warto przecież troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas. Kampania jest przedsięwzięciem trzech podmiotów: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Straży Pożarnej, a także Lasów Państwowych.

    W roku 2019, w ogólnej liczbie odnotowanych pożarów w Polsce, aż 36,4% wszystkich pożarów stanowiło wypalanie traw i nieużytków rolnych (ponad 55 tys. pożarów). Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha, w wyniku których zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na blisko 41 mln złotych, to równowartość 8 000 000 posiłków dla dzieci w szkołach podstawowych! Strażacy wyjeżdżali do pożarów tego typu co średnio co 9 minut. Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli blisko 200 tys. litrów wody, co stanowi pojemność ok. 49 basenów olimpijskich. Statystyka ostatnich kilku lat pokazuje, że następuje z roku na rok wzrost pożarów traw i lasów szczególnie w okresie wiosennym. W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała prawie 9 tys. pożarów lasów.
W wyniku pożarów w lasach zginęło
7 osób, a 31 odniosło obrażenia.

Pamiętajmy, że wypalanie nie użyźnia w żaden sposób gleby – wręcz przeciwnie, wyjaławia ją!

    Zakaz wypalania traw, łąk, pastwisk, rowów, szlaków przydrożnych, szlaków kolejowych, szuwarów, trzcinowisk, nieużytków jest zapisany w ustawie o ochronie przyrody. Ustawa o lasach zakazuje wzniecania ognia i korzystania z otwartego płomienia w lasach i w odległości poniżej 100 m od lasów (poza wyznaczonymi przez Nadleśnictwo miejscami). Nie wolno także wypalać pozostałości roślinnych i wierzchniej warstwy gleby - dotyczy to również prywatnych posesji, ogródków działkowych oraz pól. Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu wykroczeń:

    – Kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł.

    - „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

KG PSP

www.straz.gov.pl
www.stoppozaromtraw.pl
www.facebook.com/stoppozaromtraw

Lasy Państwowe

http://www.lasy.gov.pl/pl
https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl