Zadania komendy powiatowej PSP

 

    W myśl znowelizowanej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki w porozumieniu ze starostą. Swoje  obowiązki  komendant wykonuje  przy pomocy komendy powiatowej .  

 Ma on zastępcę i kierowników  komórek organizacyjnych.

            Do zadań komendanta powiatowego należy:

1.      kierowanie komendą powiatową PSP,

2.      organizowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej,

3.      organizowanie na terenie powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

4.      dysponowanie oraz kierowanie  siłami i środkami krajowego sytemu ratowniczo- gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,

5.      organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

6.      współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej

7.      rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

8.      opracowanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,

9.      nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

10.  wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa ,

11.  wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania  się pożaru, oraz miejscowego zagrożenia,

12.  organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,

13.  szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,

14.  współdziałanie z zarządem  powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.